Obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti a použitelnost Všeobecných obchodních podmínek společnosti Dřevostavby Milotice, s.r.o. - pro internetový obchod

 • a) Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen " VOP") společnosti Dřevostavby Milotice, s.r.o., se sídlem Milotice, Vrchní Konec 395, 69605, IČ: 01837648, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 96943, e-mail: prodej@drevostavbymilotice.cz (dále jen " Dřevostavby") upravují smluvní vztahy vzniklé z kupních smluv nebo jiných smluv uzavřených mezi společností Dřevostavby a jejími smluvními partnery v internetovém obchodě Dřevostavby Milotice na adrese https://www.dmprodej.cz.
 • b) Smluvním partnerem společnosti Dřevostavby je buď spotřebitel nebo podnikatel (spotřebitel a podnikatel dále jen " smluvní partner" nebo " zákazník").
 • c) Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře se společností Dřevostavby smlouvu, nebo se společností Dřevostavby jiným způsobem právně jedná (dále jen " spotřebitel").
 • d) Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba (například obchodní korporace) (dále jen " osoba"), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje taková osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti popsané v první větě tohoto odstavce d) uzavře se společností Dřevostavby smlouvu nebo se společností Dřevostavby jiným způsobem právně jedná (dále jen " podnikatel"). Pro smluvního partnera, který v objednávce uvede své DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
 • e) Tyto VOP platí výhradně, leda, že by společnost Dřevostavby výslovně souhlasila s platností odlišných, rozporných nebo doplňujících podmínek smluvního partnera. Tato nutnost souhlasu platí v každém případě, například i tehdy, pokud společnost Dřevostavby zná podmínky smluvního partnera a přijme bez výhrad jeho platbu.
 • f) Zakliknutím políčka vlevo vedle prohlášení "Souhlasím se VOP, které jsou součástí kupní smlouvy. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy jsem vzal/a na vědomí". Potvrzuje smluvní partner, že se seznámil s VOP, jejichž součástí jsou sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy obsažená v článku 3 (sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy) těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí, a sice v jejich znění platném a účinném v okamžiku takového potvrzení.


2. Kontaktní informace, adresa sídla

Dřevostavby Milotice, s.r.o., Vrchní Konec 395, 696 05 Milotice (dále jen "sídlo" nebo "adresa sídla")
Spisová značka: C 96943 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 01837648
Telefon +420 603 506 081
E-mail: prodej@drevostavbymilotice.cz


3. Sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy

Následující sdělení jsou určena těm zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, platí oznámení společnosti Dřevostavby uvedená v následujících odstavcích

3. a) až k).

Tímto společnost Dřevostavby oznamuje, že:

 • a) Označení zboží a služeb nabízených společností Dřevostavby v internetovém obchodě prodej.drevostavbymilotice.cz a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici po rozkliknutí příslušného zboží nebo služby;
 • b) Ceny zboží a služeb nabízených společností Dřevostavby v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH, včetně všech zákonem stanovených poplatků, avšak bez poplatků za dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy, poskytovateli dopravy a způsobu platby dopravného, a bez nákladů na telekomunikační prostředky (viz odstavec j) níže);
 • c) Smluvně sjednaná cena je v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem platnou cenou (srov. Článek 6 (Objednávka, uzavření smlouvy, uložení smluvního textu) těchto VOP).
 • d) Zákazník má možnost uhradit cenu za zboží a služby objednané v internetovém obchodě společnosti Dřevostavby následujícím způsobem (platební metody):
  (i) platba ve skladu;
  (ii) platební kartou;
  (iii) běžným nebo rychlým bankovním převodem;
  e) Konkrétní podmínky různých platebních metod jsou podrobněji popsány na adrese https://www.dmprodej.cz/
 • f) Úhrada zákazníkem za zboží a služby objednané v internetovém obchodě společnosti Dřevostavby musí být provedena před odesláním zboží nebo přijetím služby zákazníkem;
 • g) Konkrétní podmínky různých typů dopravy a poskytovatelů dopravy jsou podrobněji popsány na adrese https://www.dmprodej.cz/;
 • h) Zákazník hradí poplatky za dopravu, které vzniknou na základě typu dopravy;
 • i) Nároky zákazníka ze záruky a podmínky jejich platnosti jsou blíže popsány v článku 10 (Práva z vadného plnění, záruka, odpovědnost) těchto VOP, popř. v reklamačním řádu;
 • j) Při využití telekomunikačních prostředků (například připojení k internetu, telefonní poplatky) platí tarify a podmínky poskytovatelů příslušného zákazníka, společnost Dřevostavby neúčtuje žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky;
 • k) Odesláním objednávky v internetovém obchodě společnosti Dřevostavby dává zákazník společnosti závaznou nabídku; před odesláním objednávky má zákazník možnost svou objednávku zkontrolovat a opravit, popř. změnit (viz článek 6 (Objednávka, uzavření smlouvy, uložení smluvního textu těchto VOP);
 • l) Pokud je zákazník spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (pokud není níže uvedeno jinak), a sice ve lhůtě čtrnácti dnů (dále jen "lhůta pro odstoupení od smlouvy"). Lhůta začíná běžet, pokud se jedná o:
  (i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  (ii) smlouvu, jejímž předmětem je více typů zboží nebo dodání více částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  (iii) smlouvu, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  přičemž odstoupení je nutné doručit na adresu sídla společnosti Dřevostavby, nebo e-mailovou adresu uvedenou v článku 2 (Kontaktní informace, adresa sídla) těchto VOP, popř. lze použít formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových
  stránkách společnosti prodej.drevostavbymilotice.cz;
 • m) Níže uvedené odstavce n) až y) se vztahují pouze na případy odstoupení od smlouvy spotřebitelem v souladu s právem na odstoupení od smlouvy uvedeném v odstavci l) článku 3 (Sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy) těchto VOP;
 • n) Pokud spotřebitel uzavřel se společnostní Dřevostavby smlouvu o poskytování služeb, začne společnost Dřevostavby s plněním smlouvy během lhůty pro odstoupení od smlouvy jen na výslovnou žádost spotřebitele, která bude společnosti
  Dřevostavby doručena na adresu sídla nebo e-mailovou adresu uvedenou v článku 2 (Kontaktní informace, adresa sídla) VOP.
 • o) Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
  (i) o poskytování služeb, které společnost Dřevostavby úplně splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  (ii) o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na vůli společnosti Dřevostavby a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  (iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. Zboží upravené na míru);
  (iv) o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  (v) o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;
  (vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  (vii) o dodávce audio-, videonahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich původní obal;
  (viii) o dodávce novin, periodik a časopisů;
  (ix) o dopravě, stravování nebo využití volného času, nabízí-li Dřevostavby tyto služby na konkrétní termín nebo během konkrétní doby;
  (x) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na datovém nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Společnost Dřevostavby zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného online nelze od takové smlouvy odstoupit.
 • p) V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat společnosti Dřevostavby zpět zboží, které od společnosti získal na základě smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit v kanceláři Dřevostaveb, a sice nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy;
 • q) V případě odstoupení od smlouvy, při němž je zboží zasláno zpět s využitím etikety pro vrácení zboží jako balík, nese společnost Dřevostavby náklady spojené se
  zasláním zboží zpět. Zákazník v tomto případě použije tentýž druh dopravy, kterým mu bylo zboží doručeno. Rovněž zákazník musí vždy využít toho dopravce nebo poskytovatele poštovních a zasílatelských služeb, který mu zboží dodal. V případě, že spotřebitel využije jiný způsob vrácení zboží/jiného dopravce, než jak je popsáno v tomto odstavci q) výše, nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží sám.
 • r) V případě odstoupení od smlouvy týkajícího se zboží na paletách (tedy zboží, které s ohledem na svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou) nese společnost Dřevostavby náklady spojené se zasláním zboží na paletách zpět, pokud si zákazník zpětné zaslání před jeho provedením odsouhlasí se společností Dřevostavby, přičemž po odsouhlasení objedná společnost Dřevostavby přepravu a nechá zboží na paletách u zákazníka vyzvednout. Pokud si spotřebitel sám zajistí přepravu zboží na paletách, aniž by si to předem odsouhlasil se společnostní Dřevostavby, nese spotřebitel náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží na paletách sám;
 • s) Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení
  zboží. Tato adresa je uvedena na etiketě pro vrácení zboží. Etiketu spotřebitel na zásilku nalepí. Pokud k zásilce není přiložena etiketa pro vrácení zboží, kontaktuje spotřebitel společnost Dřevostavby na adrese prodej@drevostavbymilotice.cz nebo na telefonním čísle 775648346 pro další informace.
 • t) Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal;
 • u) V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel společnosti Dřevostavby za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží;
 • v) V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, s jejímž plněním společnost Dřevostavby na výslovnou žádost spotřebitele započala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen uhradit společnosti Dřevostavby poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 • w) V případě odstoupení od smlouvy je společnost Dřevostavby povinna spotřebiteli vrátit veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejvýhodnějšímu typu dopravy nabízené společností Dřevostavby, které společnost přijala od spotřebitele na základě smlouvy, od které bylo odstoupeno, a sice prostřednictvím stejné platební metody, jako při přijetí peněžních prostředků, a to nejpozději 14 dní po doručení odstoupení od smlouvy společnosti Dřevostavby. Společnost Dřevostavby vrátí spotřebiteli peněžní prostředky jinou platební metodou, než která byla použita při přijetí peněžních prostředků jen tehdy, pokud zákazník platí hotově. V tom případě budou peníze vráceny na účet zákazníka.
 • x) Pokud spotřebitel zvolí jiný druh dopravy než je nejvýhodnější druh dopravy nabízený společností Dřevostavby, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá nejvýhodnějšímu typu dopravy nabízené společností Dřevostavby;
 • y) Pokud chce spotřebitel podat stížnost, může jí doručit společnosti Dřevostavby na adresu sídla nebo e-mailovou adresu uvedenou v článku 2 (Kontaktní informace, adresa sídla) těchto VOP popř. prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce společnosti Dřevostavby, případně je možné se se stížností obrátit na příslušné státní dozorové a kontrolní orgány.
 • z) Pokud je zákazník spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu případně vzniklého v souvislosti s koupí zboží nebo služeb v internetovém obchodě společnosti Dřevostavby. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce ( https://www.coi.cz/).


4. Rozhodné právo, jazyk smlouvy, soudní příslušnost

 • a) Pro smluvní závazkové vztahy uzavřené se společnostní Dřevostavby a pro předsmluvní závazkové vztahy platí výhradně české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ"), při vyloučení Sdělení federálního Ministerstva zahraničních věcí 160/1991 Sb., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
 • b) Smluvním jazykem je čeština.
 • c) Soudní příslušnost pro jakýkoliv spor vzniklý ze smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP se určuje podle příslušnosti soudu sídla společnosti Dřevostavby, pokud je zákazník podnikatelem. V ostatních případech se soudní příslušnost řídí podle příslušných českých právních předpisů. Společnost Dřevostavby si však vyhrazuje právo podat žalobu dle obecné soudní příslušnosti zákazníka - podnikatele.
 • d) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Spotřebitel může pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Předpoklady pro objednávání, založení zákaznického účtu, zákazník bez založeného zákaznického účtu, zákaznický účet

 • a) Objednávka dodávky zboží může být odeslána buď bez zákaznického účtu, nebo prostřednictvím trvalého uživatelského účtu (společně dále jen jako "Založení zákaznického účtu"). Založit zákaznický účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné.
 • b) Pro založení zákaznického účtu je nutná e-mailová adresa zákazníka.
 • c) Pokud si zákazník založí trvalý uživatelský účet, obdrží prostřednictvím emailové zprávy na uvedenou e-mailovou adresu odkaz, na který musí kliknout pro dokončení procesu, čímž založení zákaznického účtu potvrdí.
 • d) Pokud si zákazník založí zákaznický účet, zvolí si sám při jeho zakládání heslo, kterým se bude moci do budoucna přihlašovat v internetovém obchodě společnosti Dřevostavby. Zákazník je povinen uchovávat své heslo v tajnosti a nesmí jej předat žádné třetí osobě. Pokud má zákazník pochybnosti o tom, zda jeho heslo se nestalo známým pro třetí osoby, je povinen informovat společnost Dřevostavby a heslo bezodkladně změnit.
 • e) Po založení zákaznického účtu je možné využívat funkce s ním spojené v rozsahu, který společnost Dřevostavby aktuálně poskytuje; nárok na tyto doplňkové služby však není dán a jejich dostupnost není garantována. Jakmile zákazník požaduje smazání svých zákaznických údajů a /nebo svého zákaznického účtu, není už možné tyto funkce dále využívat.

6. Objednávka, uzavření smlouvy, uložení smluvního textu

 • a) Zákazník může prostřednictvím odeslání objednávky učinit závaznou nabídku týkající se zboží a služeb prezentovaných v internetovém obchodě společnosti Dřevostaby.
 • b) V této souvislosti může zákazník nejprve vybrat jednotlivé zboží kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku". Další proces objednávky probíhá zadáním údajů požadovaných v rámci procesu objednání. Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole a je zaškrnuto tlačítko v rekapitualci objednávky nalevo vedle prohlášení "Potvrzuji souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami". Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko "Potvrdit a dokončit objednávku" a proces objednávky je tím ukončen.
 • c) Před odesláním objednávky má zákazník možnost u své objednávky překontrolovat, zda neudělal chybu v zadání objednávky a opravit ji kliknutím na odkaz "Zpět na předchozí krok".
 • d) Po kliknutí na tlačítko "Potvrdit a dokončit objednávku" obdrží zákazník e-mailem automatické potvrzení objednávky od společnosti Dřevostavby.
 • e) K uzavření smlouvy dojde podle platební metody zvolené zákazníkem:
  (i) Platební metoda platba hotově nebo běžný a rychlý převod. K uzavření kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy je potvrzení o doručení objednávky doručeno zákazníkovi.
  (ii) Platební metoda platební kartou. Při platbě platební kartou nepředstavuje potvrzení o doručení objednávky ještě přijetí nabídky. Nabídka je přijata společností Dřevostavby až tehdy, když společnost potvrdí odeslání zboží prostřednictvím zprávy o odeslání.
 • f) Kupní smlouvou se společnost Dřevostavby zavazuje zákazníkovi předat zakoupené zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a zákazník se zavazuje uhradit společnosti Dřevostavby cenu zboží a zboží převzít.

7. Ceny, platba, faktura

 • a) Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a jsou uvedeny včetně DPH.
 • b) Platba může být realizována platbou hotově při převzetí, platební kartou, běžným či rychlým bankovním převodem, pokud je pro aktuální objednávku příslušná platební metoda k dispozici.
 • c) V případě platby platební kartou je částka odečtena nejdříve při odeslání zboží, při běžném a rychlém bankovním převodu přímo po provedení převodu. Při platbě hotově při převzetí je zboží předáno po zaplacení.
 • d) Společnost Dřevostavby a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky. Faktura bude odeslána až s dodáním poslední zásilky.

8. Výhrada vlastnictví

 • a) U zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, si společnost Dřevostavby vyhrazuje vlastnictví ke zboží, jež je předmětem smlouvy, až do úplného zaplacení ceny podle příslušné kupní smlouvy.
 • b) Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, platí následující:
  (i) Zaslané zboží (dále jen "zboží s výhradou vlastnictví") zůstává vlastnictvím společnosti Dřevostavby, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které má aktuálně nebo do budoucna společnost Dřevostavby vůči zákazníkovi. V případě kontokorentu existuje zajišťovaná pohledávka z příslušné pohledávky ve výši zůstatku.
  (ii) Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně pro případ poškození ohněm, vodou, krádeží, jakož i proti ostatním pojistným rizikům na hodnotu nového zboží. Pokud jsou nutné údržbové a inspekční práce, je zákazník povinen provést je včas a na vlastní náklady.
  (iii) Zákazník smí zboží s výhradou vlastnictví užívat, pokud není v prodlení s platbou. Nesmí však zboží s výhradou vlastnictví zcizit, zastavit nebo provést zajišťovací převod vlastnictví. Pohledávky týkající se platby popř. pohledávky ve výši zůstatku v případě kontokorentu zákazníka vůči jeho odběratelům z předprodeje zboží s výhradou vlastnictví a pohledávky zákazníka ohledně zboží s výhradou vlastnictví, které vzniknou z jiného právního důvodu vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám (zejména pohledávky z protiprávního jednání a nároky na pojistná plnění) postupuje zákazník již nyní společnosti Dřevostavby z důvodu zajištění. Společnost Dřevostavby toto postoupení přijímá. Zákazník je oprávněn vymáhat pohledávky postoupené společnosti Dřevostavby pro společnost Dřevostavby na vlastní účet vlastním jménem, dokud společnost Dřevostavby toto zmocnění neodvolá. Společnost Dřevostavby nebude pohledávky sama uplatňovat a neodvolá zmocnění, dokud bude zákazník řádně plnit své platební závazky. Pokud bude zákazník jednat v rozporu se smlouvou – zejména se dostane do prodlení s pohledávkou týkající se platby – je společnost Dřevostavby oprávněna požadovat od zákazníka oznámení postoupených pohledávek a dlužníků, sdělení postoupení dlužníkům a vydání všech dokumentů a všech údajů, které společnost Dřevostavby potřebuje k uplatnění pohledávek.
  (iv) Zákazník nesmí pohledávky postoupit, aby je nechal vymáhat v rámci faktoringu, leda, že zaváže faktora neodvolatelně k tomu, aby poskytoval společnosti Dřevostavby protiplnění tak dlouho, jak ještě trvají pohledávky společnosti Dřevostavby vůči zákazníkovi.
  (v) Zákazník je povinen provést zpracování a/nebo přetvoření samotného zboží s výhradou vlastnictví, popř. zboží s výhradou vlastnictví spolu s jinými látkami jen pro společnost Dřevostavby.
  (vi) Pokud dojde ke smísení zboží s výhradou vlastnictví takovým způsobem, že se věc zákazníka stane hlavní věcí, jsou zákazník a společnost Dřevostavby zajedno v tom, že zákazník převede společnosti Dřevostavby při spojení nebo smísení podílové spoluvlastnictví na této věci. Společnost Dřevostavby tento převod přijímá.
  (vii) Ve zbytku platí pro věc nově vzniklou zpracováním, přetvořením nebo smísením totéž, jako pro zboží s výhradou vlastnictví, zejména zákazník uchová vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro společnost
  Dřevostavby.
  (viii) Při zabavení zboží s výhradou vlastnictví třetími osobami nebo v případě jiného zásahu třetích osob je zákazník povinen je bezodkladně upozornit na vlastnictví společnosti Dřevostavby a společnost Dřevostavby bezodkladně písemně informovat. Pokud třetí osoba neuhradí soudní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti společnosti Dřevostavby, odpovídá za ně zákazník, včetně nákladů právního zastoupení.
  (ix) Na přání zákazníka je společnost Dřevostavby povinna vzdát se zajištění náležejících společnosti, pokud realizovatelná hodnota zajištění přesahuje hodnotu neuhrazených pohledávek společnosti Dřevostavby vůči zákazníkovi o více než 10%. Společnost Dřevostavby je oprávněna vybrat zajištění, kterého se vzdá.
  (x) V případě vzdání se zajištění vydá společnost Dřevostavby zákazníkovi prohlášení, v němž potvrdí, že vlastnictví zajištění, které si společnost Dřevostavby vybrala a vzdala se jej, přechází na zákazníka a ke kterému datu k tomu dojde.

9. Dodání, místo plnění

a) Společnost Dřevostavby splní svou povinnost předání zboží zákazníkovi tím, že společnost zákazníkovi umožní disponovat se zbožím na místě předání a zákazníka o tom včas informuje.

b) Není-li dohodnuto jinak, probíhá dodání zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy na dodací adresu v České republice, kterou zákazník, který je spotřebitelem, uvedl (místo předání).

c) Pokud společnost Dřevostavby zboží odešle, předává společnost Dřevostavby zboží zákazníkovi, jenž je spotřebitelem, v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání. Zboží je doručováno za první dveře/vrata místa dodání určeného zákazníkem pod podmínkou, že místo dodání umožňuje manipulaci nízkozdvižným vozíkem. V opačném případě je místo převzetí zboží hrana vozidla (hydraulické čelo vozidla) dopravce, kterého společnost Dřevostavby pověřila přepravou zboží.

d) Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází u zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, na zákazníka převzetím zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno zbožím disponovat, ne však dříve, než v udanou dobu doručení.

e) Pokud je zákazník podnikatelem, je jako místo předání zboží nebo místo plnění služeb a případných nároků z náhradního/dodatečného plnění sjednáno sídlo společnosti Dřevostavby, pokud si Dřevostavby a zákazník nesjednají něco jiného.

f) Pokud společnost Dřevostavby zboží odešle, předá společnost zboží zákazníkovi, který je podnikatelem, předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží pro zákazníka a umožní zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy.

g) Nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality prodaného zboží přechází v případě zákazníků, kteří jsou podnikateli, na zákazníka převzetím zboží zákazníkem, nebo osobou oprávněnou k převzetí. V případě koupě s následným zasláním přechází nebezpečí nahodilého zničení nebo nahodilé zhoršení kvality prodaného zboží na zákazníka již předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě.

h) Dodání zboží probíhá prostřednictvím poštovních nebo zasílatelských služeb použitím vozidel vybavených hydraulickým čelem s nízkozdvižným vozíkem. Na dodání zboží se zpravidla nepoužívá vozidlo s hydraulickým ramenem. Způsob dodání závisí na objednaném zboží.

i) Doba dodání zboží je individuální, zákazník ji najde přímo u zboží. Tam uvedená doba dodání začíná běžet:

(i) v případě platby v prodejně nebo běžným či rychlým bankovním převodem první pracovní den poté, co společnost Dřevostavby obdrží platbu;
(ii) v případě ostatních platebních metod první pracovní den po obdržení objednávky.

j) Doručení zboží provozovatelem poštovních služeb probíhá od pondělí do pátku, vyjma státem uznaných státních svátků. Doručení dodávek zboží zasilatelskou společností probíhá v pracovní dny od pondělí do pátku, vyjma státem uznaných státních svátků. V čase běžném pro vybraného přepravce spol. Dřevostavby.

10. Škody způsobené při přepravě

a) Zákazník je povinen bezprostředně při převzetí dodaného zboží zkontrolovat stav zásilky se zbožím spolu s přepravcem.

b) Zjevné, zevně znatelné škody způsobené při přepravě zákazník musí převzetí zboží potvrdit přepravci. Zákonná práva a povinnosti zákazníka nejsou tímto dotčena

11. Práva z vadného plnění, záruka, odpovědnost

a) Práva zákazníků v případě vad a práva ze záruk zákazníků se řídí podle reklamačního řádu společnosti Dřevostavby a podle příslušných zákonných ustanovení českého práva (zejména podle ustanovení § 2099 až § 2117 ObčZ, v případě zákazníků, kteří jsou podnikateli, a podle týchž ustanovení ObčZ, včetně odchylek od nich v ustanoveních § 2161 až § 2174, v případě zákazníků, kteří jsou spotřebiteli), pokud není v reklamačním řádu společnosti Dřevostavby sjednáno nebo upraveno jinak.

b) Společnost Dřevostavby odpovídá zákazníkovi za jiná práva než práva z vad nebo práva ze záruk (srov. odstavce a) výše) v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, v případech odpovědnosti za škodu v závislosti zavinění (například v případě škod, způsobených vadami zboží), v případě škod na životě nebo zdraví, v případě nedovoleného jednání, lsti a při porušení podstatných smluvních povinností podle zákona. Podstatnou smluvní povinností je taková povinnost, jejíž splnění vůbec umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejíž splnění se druhý smluvní partner může soustavně spoléhat. Jinak je odpovědnost společnosti Dřevostavby vůči zákazníkovi vyloučena.

12. Odstoupení od smlouvy

a) Právo zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 3 (sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy) odstavcích l) až y) těchto VOP.

b) Zákazníci, kteří jsou podnikateli, mají právo na odstoupení od smlouvy, které jim umožňují příslušné zákonné předpisy. Právo na vrácení zboží poskytované společností Dřevostavby uvedené v článku 12. VOP tím není dotčeno.

c) Společnost Dřevostavby je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání svých zásob zboží nebo z důvodu jeho nedostupnosti.

13. Právo na vrácení zboží poskytované společností Dřevostavby

a) Společnost Dřevostavby nabízí zákazníkovi (i zákazníkovi, který je podnikatelem) téměř pro veškeré zboží právo na vrácení zboží během dvacetidenní lhůty (dále jen "Právo na vrácení zboží"). Zákazník může tak zboží vrátit i po uplynutí 14 denní lhůty, pokud
(i) je zboží nepoužité a nepoškozené.
(ii) je vráceno úplné a v originálním balení s dodacím listem
(iii) u zboží není vyloučeno právo na odstoupení od smlouvy dle článku 3 (sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy), odstavce o), pododstavce o)(iii) až o)(ix) těchto VOP.

b) Zákazník, který je podnikatelem, může právo na vrácení zboží využít za stejných podmínek, které jsou uvedeny v odstavci a) výše tohoto článku 12.

c) Pro právo na vrácení zboží se uplatní pravidla uvedená v článku 3 (sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením smlouvy), odstavcích l) až y) těchto VOP týkající se odstoupení od smlouvy, a sice v rámci práva na vrácení poskytovaného společností Dřevostavby, také pro zákazníky, kteří jsou podnikateli.

d) Další práva zákazníka, jako například práva z vadného plnění nebo právo na odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena.

14. Kodexy chování

a) Ochrana osobních údajů.
Společnost Dřevostavby zachází s údaji zákazníků odpovědně. Proto je společnost Dřevostavby v zacházení s údaji získanými online vázána vlastními dobrovolnými zásadami ochrany osobních údajů. Další informace k tématu ochrany osobních údajů (bez ohledu na kodexy chování) jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů.

15. Závěrečná ustanovení

a) Tyto VOP jsou k dispozici elektronicky na adrese prodej.drevostavbymilotice.cz.

b) Objednávky v internetovém obchodě společnosti Dřevostavby mohou být přijímány 24 hodin denně 7 dní v týdnu.